AMPA

AMPA

Las siglas AMPA corresponden a “Asociación de Madres y Padres de Alumnos”. Es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa al colectivo de padres de alumnos de la escuela. Es la interlocutora para tratar temas que afectan a todo el colectivo de las familias transmitiendo las opiniones y las reflexiones de los padres sobre temas educativos y del funcionamiento cotidiano de la escuela. Participa en la toma de decisiones de la escuela con un representante en el Consejo Escolar del Centro.

Está reconocida legalmente en el registro de asociaciones y sus funciones están reguladas en el Real Decreto 1533/1986. Su objetivo fundamental es el de contribuir a la mejora de la enseñanza que reciben los niños/as. Su funcionamiento se basa en el diálogo y en la colaboración con los diversos sectores de la comunidad educativa.

Finalidad del AMPA

 • Informar i assessorar els pares i mares de les activitats pròpies de l´AMPA de forma individual i col·lectiva en tot allò que concernisca a l´educació dels seus fills/s´i promoure que exercisquen els drets i deures que tenen en eixa labor.
 • Potenciar la formació per a la participació de la família en la vida del centre i en els seus òrgans de govern.
 • Recolzar l´alumnat i a les famílies amb necessitats educatives específiques o necessitats socials.
 • Promoure la qualitat educativa.
 • Col·laborar, amb el professorat i l´alumnat, per al bon funcionament del Centre.
 • Fomentar la convivència entre la comunitat educativa.
 • Realitzar activitats de caràcter educatiu que reforcen els valors i objectius del Projecte Educatiu del Centre.
 • Facilitar les activitats educatives en relació amb l´entorn.
 • I tot allò que establisquen els seus Estatuts o que, puntualment, siga necessari.

Derechos del AMPA

Els referits a les seues competències estan arreplegats en els Reglaments Orgànics dels Centres d´Educació Primària i Secundària i en els seus propis estatuts que es deriven de les lleis i normes que sobre associacions hi ha vigents. Algunes qüestions que hem de conéixer:

 • Tindre un local. La direcció del centre facilitarà a l´AMPA, l´ús d´un local per al desenvolupament de les activitats que els són pròpies. Si les instal·lacions ho permeten, este local serà d´ús exclusiu per a l´AMPA.
 • Utilitzar el centre i els seus mitjans. Sempre que no s´interferisca en el normal desenvolupament de les activitats previstes en la Programació General Anual (PGA), sent responsables del bon ús dels mateixos. La seua utilització haurà de ser especificada pel Consell Escolar. No obstant, una AMPA té la potestat d´utilitzar les infraestructures del centre, fora de l´horari lectiu obligatori, sempre que es responsabilitze del bon ús del mateix i no siga utilitzat per a cap tipus de lucre propi o alié.
 • Tindre accés lliure al centre. La direcció té l´obligació de facilitar a l´AMPA el lliure accés, sense condicionar la presència dels seus membres a la del professorat ni a la del personal no docent.
 • Utilització dels locals per a activitats extraordinàries. L´AMPA podrà utilitzar les instal·lacions del centre, per a la realització d´activitats puntuals i extraordinàries que li siguen pròpies, Assemblees per exemple, prèvia informació per escrit de l´AMPA a la Direcció del Centre i amb una antelació de 2 dies hàbils a la data en què es necessite fer ús de les instal·lacions.

Les Associacions de pares d´alumnes podran:

 • Elevar al Consell Escolar propostes per a l´elaboració del projecte educatiu i de la programació general anual.
 • Informar el Consell Escolar d´aquells aspectes de la marxa del Centre que consideren oportú.
 • Informar els pares de la seua activitat.
 • Rebre informació del Consell Escolar sobre els temes tractats en el mateix, així com rebre l´orde del dia de tal consell abans de la seua realització, amb l´objecte de poder elaborar propostes.
 • Elaborar informes per al Consell escolar a iniciativa pròpia o a petició d´aquest.
 • Elaborar propostes de modificació del Reglament de règim interior.
 • Formular propostes per a la realització d´activitats complementàries que, una vegada acceptades, hauran de figurar en la programació general anual.
 • Conéixer els resultats acadèmics i la valoració que dels mateixos realitze el Consell Escolar.
 • Rebre un exemplar del projecte educatiu, del projecte curricular d´etapa i de les seues modificacions.
 • Rebre informació sobre els llibres de text i els materials didàctics adoptats pel centre.
 • Fomentar la col·laboració entre els pares, mares i els mestres del centre per al bon funcionament del mateix.
 • Disposar de les instal·lacions del centre en els termes que establisca el Consell Escolar.